Noored Setomaale toetusskeem 2015

Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2015. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2016.

Toetusskeemi aluseks on riigihalduse ministri 15.10.2015 käskkirjaga nr 153, kinnitatud ""Noored Setomaale" toetusskeemi tingimused ja kord 2015. aastal" (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas.
Toetusskeemi vahendeid on kokku 80 tuhat eurot, millest 40 tuhat on riigi panus Setomaa arengu programmi vahenditest ja 40 tuhat Setomaa valdade panus. Toetusvahendid jagunevad valdade vahel võrdselt, igas vallas on toetusteks 20 tuhat eurot.

Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline panus (omafinantseering) on 33,33% või rohkem taotluse eelarve abikõlblikest kuludest.

Maksimaalsed toetussummad

Mikitamäe vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 5000 eurot.

Nõuded taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale

Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5.

Taotlejaid nõustab toetusega seotud küsimustes

Mikitamäe vallas Maivi Laar, , 506 3301

Taotluse esitamine

Vormikohane allkirjastatud taotlus (teksti lõpus failid) koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. veebruaril 2016

Mikitamäe vallas e-postiga aadressil või postiga aadressil Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond

Toetusskeemi vormid:

Teiste projektis osalevate valdade kohta on info setomaa.ee ja valdade kodulehtedel.

Toetusskeemi Noored Setomaale taotluste rahastamine (PDF)